RESOURCES 
FUNDING BODIES IN NORTHERN JUTLAND - WITH A LOCAL FOCUS AS PART OF THEIR CHARTER (FUNDATS)

KulturKANten (ud-over-KANten puljen)


Aalborg Kommunes Kunstfond

 

Aalborg Kommunes Kulturpulje 


Region Nordjyllands Kulturpulje


UMMK - Unges Møde med Kunsten (Kulturstarteren)


Hjørring and Frederikshavn Municipality (Kulturalliancen)


Hjørring Kommunes Frie Kulturstøttemidler


Aalborg-fonden

Fonden støtter almene, velgørende, humanitære, kunstneriske eller videnskabelige formål, samt videreuddannelse, studieophold mv. For at opnå støtte skal man have haft bopæl i det nordjyske i en stor andel af sit liv
Uddelinger til andre formål end uddannelse, bør i størst muligt omfang tilgodese formål, der henhører under Region Nordjylland.


Colstrups Fond

Støtte til kulturelle, sociale og almennyttige formål, fortrinsvis i det nordvestjyske område.

Erling Ruth Dahlers Legat

Stipendier til studie- og arbejdsophold i Skagen i perioden fra den 1. september til den 30. april. Hovedsagelig til kunstnere og kunsthistorikere med henblik på at fremme opgaver af kunstnerisk og kulturel art. Stipendierne gives til dækning af udgifter i forbindelse med ophold i boliger i Skagen efter eget valg.

Færchfonden

Færchfonden støtter en bred vifte af nordvestjyske projekter og initiativer inden for erhvervslivet og kulturen. Der gives støtte til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner.

Norlys vækstpulje


Sparnord fonden


Det Obelske Familiefond


Nordeafonden (lokalpulje)


FUNDING BODIES THAT SUPPORT ART EDUCATION ABROAD


Augustinus Fonden

Fonden virker for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Der ydes støtte til kulturelle formål – herunder til museer og kunstudstillinger, hvor formålet er bevaring af danske historiske og kulturelle værdier eller at fremme formidlingen af viden og kunst. Derudover ydes støtte til studierejser for enkeltpersoner, undervisning, forskning samt kirkelige og religiøse formål.

Beckett-Fonden

Fonden yder økonomisk støtte til kunst og kultur i bred forstand, lægevidenskab og naturbeskyttelse. Støtte til musik, teater, bildende kunst, forfattere m.v. kan ydes både til konkrete arrangementer (herunder udstillinger, kunstindkøb m.v.) og som generel støtte til museer, teatre m.v. samt til studierejser, undervisning, forskning, bogudgivelser, udstillinger etc.

Grosserer L. F. Foghts Fond

Støtter bl.a. kunstnere inden for billedhugger- og malerkunsten, samt designere og kunsthåndværkere – fortrinsvis uddannelse og udstillingsprojekter


Frimodt-Heineke Fonden

Støtte til almennyttige og almenvelgørende formål, herunder: 1) humanitære, 2) videnskabelige, 3) økologiske, 4) undervisningsmæssige, 5) kunstneriske-kulturelle

Hartmann Fonden

Fonden yder bistand i form af legater til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Typiske uddelings beløb er 10.000 - 200.000 kr. Fonden deltager i delfinansiering af større projekter.

Knud Højgaards Fond

Fondet støtter almennyttige formål som bl.a. sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger – samt studierejser for kandidat- og ph.d.-studerende. Ansøgningen skal være fonden i hænde 2 måneder før projektstart. 

Ole Kirks Fond

Fondens primære formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier. Fonden støtter inden for følgende områder: Sociale, kirkelige og kulturelle, humanitære, og uddannelse.

William Demant Fonden

Fonden støtter samfundsgavnlige projekter inden for høretab, uddannelse, kunst og sociale formål. Inden for kunstområdet støttes fortrinsvis projekter, der involverer høresansen, fx gennem musik.

Politiken-Fonden

At yde tilskud til kulturelle og uddannelses- og pressemæssige formål samt dermed beslægtede opgaver, alt efter fondens bestyrelses beslutning. Der gives kun tilskud til uddannelsesmæssige formål/studierejser i meget begrænset omfang. Fonden yder ikke tilskud til drift.

Præmieselskabets Fælleslegat

Støtte til håndværkeres og kunstneres videreuddannelse i deres fag i ind- eller udland. Der uddeles kun til personer under 30 år. Legatets størrelse er ca. 5.000 kr. Forudsætning for at ansøgningen bliver behandlet og besvaret: 1) Der skal foreligge en korrekt udfyldt ansøgning. 2) Der skal medfølge relevante papirer, eksempelvis eksamensbeviser, referencer og budget. 3) Der skal vedlægges en frankeret svarkuvert. (Husk ekstra porto, hvis ansøgningspapirer ønskes retur). Rekvirer ansøgningsskema hos administrator vedlagt frankeret svarkuvert. Ansøgningsperiode 1. maj til 30. september.


Den Raben-Levetzauske Fond

Uddeling af det til bestyrelsens rådighed værende beløb til sociale, velgørende, videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske formål. Fonden har til formål efter bestyrelsens skøn at yde bidrag til sociale, velgørende, videnskabelige, jordbrugsmæssige og uddannelsesmæssige, kulturelle eller kunstneriske formål.
Støtten ydes som tilskud. Uddeling kan ske såvel som bidrag til foreninger, selskaber og stiftelser m.v., der tilgodeser et eller flere af de ovennævnte formål, eller direkte til enkeltpersoner. Uddelingen kan ske som éngangsbeløb eller over en periode, ligesom uddeling kan ske i form af en ærespris som anerkendelse for ydet indsats eller til opmuntring og hjælp til fortsat virksomhed. Fondens støtte kan ydes såvel efter som uden ansøgning.

ARTIST-RUN INITIATIVES AND PLATFORMS IN NORTHERN JUTLAND

f.eks.

f.eks. is a nomadic platform for contemporary art that seeks to create critical and speculative dialogues between artists and audience. f.eks. works with an expanded concept of the exhibition, organizing events in and around Aalborg where a diverse set of architectural, infrastructural, and environmental spaces is utilized and re-activated through performative interventions. The platform's goal is to create a space for experimental practices seeking to challenge both social and artistic conventions.

Efter et nyt Minut

Efter et nyt Minut is an exhibition and publication platform located in Sæby, exhibiting both National and International artists. Adjacent to the exhibition space, Efter et nyt Minut runs an antiquarian bookstore that sells art and theory books, as well as graphic prints. Through the dissemination of literature and art Efter et nyt Minut aim to acts as a link between the audience and the work to form a nuanced image of contemporary art.

performance protocols

performance protocols is an interdisciplinary platform for performance that creates exhibitions and events in the Nordics. performance protocols is both an online and an offline format. Online - instructions and scores, publications and protocols are created. Offline - annually exhibitions are made, where they are performed live at selected sites within and outside of established institutions. The aim of the platform is to explore the boundaries of what performativity is and can be, which are expressed in various ways in the works that are exhibited.

SKAL Contemporary


Art Room 1000fryd

Art Room 1000fryd is an exhibition platform which works to facilitate an experimental space for contemporary art situated in the activist house 1000fryd in Aalborg. Art Room 1000fryd hosts an array of artistic expression, however predominantly in visual arts. Art Room 1000fryd provides a platform for artists to reach a wider audience and to share knowledge through exhibitions and other forms of expressions like performance, workshops, artist-talks, and happenings.

Skovlandet

POLITICAL ORGANIZATIONS FOR VISUAL ART IN DENMARK

UKK

UKK – Organization for Artists and Curators er en uafhængig, faglig forening, som har til formål at skabe bedre forhold for samtidskunsten og dens udøvere. UKK opstod i foråret 2002 som en direkte reaktion mod kulturministeriets nedskæringer, der i særlig grad ramte den unge kunstscene. Det stod dengang klart at ingen talte på denne gruppes vegne, hvorfor en ny organisering var nødvendig. I dag ligger den store udfordring i fortsat at sikre armslængdeprincippet mod centralisering og politisk kontrol, samt at bibeholde en kritisk diskussion om arbejdsvilkår for kunstarbejdere.

BKF

Billedkunstnernes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere. Forbundets hovedformål er at varetage kunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og at fremme brugen af kunst overalt i samfundet. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed.

Akademiraadet


POLITICAL ORGANIZATIONS FOR VISUAL ART ABROAD

UKS

UKS (Young Artist’s Society) is an Oslo-based institution for contemporary art and a Norwegian membership organization. Founded by artists for artists in 1921, it has since established itself as one of Norway’s core experimental venues for the arts; convening, exhibiting, and supporting critical voices of contemporary artists, with the objective of having both an artistic and political impact within and beyond its region.